Вы здесь

Додаток 2 до Протокольного рішення Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом від 26 грудня 2002 р. № 14

Загальні положення

1. Цей порядок перевірки (далі – Порядок) розроблено відповідно до ст. 13 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

2. Порядок поширюється як на вітчизняні, так і на імпортні реєстратори розрахункових операцій для різних сфер застосування, у тому числі на реєстратори розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (далі – реєстратори), і є обов'язковим у разі перевірки їх відповідності вимогам щодо реалізації фіскальних функцій.

3. У Порядку наведені посилання на такі документи:

Закон України від 01.06.2000 № 1776-ІІІ «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг»;

Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 29.08.2002 № 1315;

Вимоги щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.2002 № 199;

Положення про форму та зміст розрахункових документів, затверджене наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 № 614;

Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), затверджений наказом Державної податкової адміністрації України від 01.12.2000 № 614;

Порядок оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті, затверджений спільним наказом Міністерства транспорту України та Державної податкової адміністрації України від 24.10.2001 № 712/431;

Порядок обчислення та накопичення електронними контрольно-касовими апаратами сум податку на додану вартість, затверджений Протокольним рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України від 15.06.1999 № 8;

Технічні вимоги до спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів для автозаправних станцій, затверджені Протокольним рішенням Державної комісії з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України від 27.06.2002 № 13.

4. Використані в документі поняття, терміни та їх визначення відповідають поняттям, термінам та визначенням, наведеним у Законі України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг», Положенні про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, Вимогах щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, Технічних вимогах до спеціалізованих електронних контрольно-касових апаратів для автозаправних станцій.

У цьому Порядку використовуються також такі поняття:

заявник – зареєстрований в Україні згідно із законодавством виробник моделі реєстратора або суб’єкт підприємницької діяльності – генеральний постачальник, якому виробник надав право на поставку цієї моделі і який за договором з виробником організовує продаж, технічне обслуговування та ремонт зазначених реєстраторів на території України;

засіб контролю – централізовано виготовлена спеціальна номерна пломба підвищеного рівня захисту у вигляді самоклейного знака, форма якого затверджується Державною податковою адміністрацією України;

носій програмної пам’яті – компакт-диск з можливістю одноразового запису, що містить зразок внутрішнього програмного забезпечення реєстратора у машинних кодах, який був поданий Заявником для проведення перевірки реєстратора на відповідність фіскальним вимогам;

верифікатор – технічний засіб контролю, за допомогою якого шляхом послідовного порівняння одиниць виміру інформації (біт, байт) встановлюється ідентичність версій внутрішнього програмного забезпечення реєстратора, що знаходиться в експлуатації, та реєстратора, який проходив перевірку на відповідність фіскальним вимогам;

зіпсований реєстратор – реєстратор, що не забезпечує:

належного друкування чеків (підкладних документів), контрольної стрічки, будь-якого із звітів (Z-звіт, X-звіт, періодичний або звіт про реалізовані товари тощо),

або відповідності даних за сумами розрахунків, відображеними на касових чеках, даним за сумами розрахунків, відображеним на контрольній стрічці та/або індикаторі клієнта,

або відповідності сумарних даних за касовими чеками, надрукованими протягом робочого дня, загальним сумам виторгів, відображених у Z-звітах,

або збереження даних у фіскальній пам’яті реєстратора, або блокування основних режимів його роботи у випадках, передбачених фіскальними вимогами.

5. Перевірка реєстраторів проводиться на відповідність:

вимогам щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування;

вимогам щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, встановленим Державною податковою адміністрацією України та Національним банком України;

вимогам щодо реалізації фіскальних функцій автоматами з продажу товарів/послуг, іншими реєстраторами, які не передбачають друкування розрахункових і звітних документів, встановленим Державною комісією з питань впровадження електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України (далі – Державна комісія);

технічним вимогам до електронних контрольно-касових реєстраторів для різних сфер застосування, встановленим Державною комісією;

додатковим вимогам щодо реалізації фіскальних функцій спеціалізованими реєстраторами для конкретних сфер застосування, встановленим Державною комісією;

технічним умовам на спеціалізований реєстратор, погодженим з Державною податковою адміністрацією України та центральним органом виконавчої влади, який регулює сферу діяльності, де застосовуватимуться ці реєстратори (у частині відповідності фіскальним вимогам);

Порядку обчислення та накопичення електронними контрольно-касовими апаратами сум податку на додану вартість;

Положенню про форму та зміст розрахункових документів;

Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги);

Порядку оформлення розрахункових і звітних документів при здійсненні продажу проїзних і перевізних документів на залізничному транспорті;

конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

6. Перевірка реєстраторів на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій здійснюється:

уповноваженим Державною податковою адміністрацією України випробувальним центром (далі – УВЦ) – з метою встановлення їх відповідності фіскальним вимогам (відповідно до Положення про Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій);

органами державної податкової служби – з метою встановлення відповідності реєстраторів, що перебувають в експлуатації, конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника та виявлення виробничих дефектів їх конструкції чи програмного забезпечення.

Порядок проведення перевірки реєстраторів

уповноваженим випробувальним центром

7. Для проведення перевірки моделі реєстратора Заявник подає до УВЦ заявку встановленого зразка (додаток 1), а також у двох примірниках:

паспорт (формуляр) на модель реєстратора;

взяту на облік копію зареєстрованих у встановленому порядку технічних умов на заявлену модель (для заявників вітчизняних моделей);

інструкцію з експлуатації;

інструкцію з технічного обслуговування та ремонту реєстратора;

комплект конструкторської документації відповідно до вимог ЄСКД, який містить принципові електричні схеми, складальні креслення, креслення друкованих плат та логотипу виробника;

носій програмної пам’яті;

повний перелік команд і протоколів обміну даними з зовнішніми пристроями, які відповідно до експлуатаційної документації можуть працювати у складі, під управлінням або разом з реєстратором із зазначенням портів, до яких вони можуть бути підключені;

пояснювальну записку;

документи, що підтверджують право заявника (виробника) на використання у зазначеній моделі програмного забезпечення, яке не є його власністю, у тому числі програмного забезпечення, що підтримує обмін даними між реєстратором і паливно-роздавальною колонкою (далі – ПРК).

8. Паспорт (формуляр) на модель реєстратора повинен містити таку інформацію:

назва моделі (модифікації) реєстратора;

сфера застосування моделі реєстратора;

версія внутрішнього програмного забезпечення реєстратора;

склад комплекту поставки;

місця встановлення пломб (засобів контролю) на корпусі (блоках) реєстратора;

місце встановлення пломби виробника на фіскальному блоці та детальний її опис;

термін служби моделі;

кількість груп з оподаткування, у тому числі з від’ємним підсумком;

максимальну кількість описів товарів, які можуть бути занесені до оперативної пам’яті фіскального блоку реєстратора при програмуванні;

кількість символів у найменуванні товарів, що друкуються в чеку;

швидкість друкування чекової (контрольної) стрічки;

перелік зовнішніх пристроїв, які відповідно до експлуатаційної документації можуть працювати у складі, під управлінням або разом із реєстратором, і портів, до яких кожен з них може бути підключений.

Для спеціалізованих реєстраторів для автозаправних станцій (далі – АЗС) додатково зазначаються такі дані:

типи (модифікації) ПРК, управління якими здійснює реєстратор;

модель (модифікація) програмно-технічного засобу управління ПРК, що входить до складу реєстратора, яка є засобом вимірювальної техніки (для електромеханічних ПРК);

максимально допустима кількість найменувань пального;

максимально допустима кількість резервуарів;

максимально допустима кількість ПРК;

максимально допустима загальна кількість кранів ПРК;

максимально допустима кількість кранів ПРК, які одночасно можуть здійснювати відпускання пального;

принципова схема з’єднання реєстратора з ПРК.

9. Технічні умови на спеціалізований реєстратор для сфери застосування, для якої не встановлено технічних вимог, повинні містити програму та методику проведення випробувань, які мають бути погоджені з УВЦ.

10. Інструкція з експлуатації реєстратора повинна містити:

порядок використання моделі суб’єктом підприємницької діяльності при проведенні розрахункових операцій;

опис реквізитів розрахункових і звітних документів, що друкуються реєстратором;

порядок отримання звітів;

порядок перевірки відповідності моделі реєстратора, що перебуває в експлуатації, конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника.

11. Пояснювальна записка повинна містити:

опис апаратних та програмних заходів, які забезпечують захист інформації, що накопичується в фіскальній та оперативній пам’яті, від спотворення або знищення;

опис апаратних і програмних заходів, які забезпечують захист інформації програмної пам’яті від спотворення;

блок-схема реєстратора;

розрахунок необхідної ємності носіїв фіскальної та оперативної пам’яті.

12. УВЦ перевіряє подані документи на відповідність вимогам, які встановлені цим Порядком, і в тижневий термін після отримання повного комплекту документів надсилає Заявнику оформлене на власному бланку рішення щодо проведення перевірки (за формою, наведеною у додатку 2).

У разі подання неповного комплекту документів або документів, зміст яких не відповідає встановленим вимогам, УВЦ повертає Заявнику подані ним документи на доопрацювання.

13. При позитивному рішенні за наслідками розгляду документів Заявник укладає з УВЦ договір на проведення робіт з перевірки реєстратора. Термін проведення перевірки не повинен перевищувати 30 днів від дати, обумовленої договором, отримання від Заявника двох зразків реєстратора та оплати зазначених робіт.

14. До дати початку робіт Заявник повинен:

організувати доставку до УВЦ двох зразків реєстратора, опломбованих власними пломбами;

надати зовнішні пристрої (їх імітатори), які відповідно до експлуатаційної документації можуть працювати у складі, під управлінням чи разом із реєстратором. Для спеціалізованих реєстраторів для АЗС надаються імітатори ПРК;

надати обладнання для завантаження програмного забезпечення реєстратора з носія програмної пам’яті до запам’ятовуючого пристрою, де має зберігатися внутрішнє програмне забезпечення реєстратора (програмна пам’ять), та її зчитування з програмної пам’яті реєстратора, а також інструкцію з користування обладнанням;

надати обладнання для перевірки формату та розрядності даних, що зберігаються в фіскальній пам’яті.

15. УВЦ проводить ідентифікацію зразків шляхом порівняння їх маркування, комплектності і конструкції з поданою експлуатаційною та конструкторською документацією. В разі виявлення невідповідності роботи призупиняються, про що УВЦ протягом двох діб надсилає Заявнику відповідне письмове повідомлення. Якщо Заявник у 10-денний термін після одержання зазначеного повідомлення не проінформував УВЦ про свої наміри щодо проведення коригувальних заходів, перевірка припиняється.

16. Перевірка УВЦ моделі реєстратора передбачає:

перевірку відповідності поданої експлуатаційної документації вимогам ГОСТ 2.601-95 та додатковим вимогам щодо змісту документів, викладених у пунктах 8-11 цього Порядку;

перевірку зразків моделі реєстратора на відповідність конструкторсько-технологічній та програмній документації виробника;

перевірку зразків моделі реєстратора на відповідність вимогам нормативних документів, зазначених у п. 5 цього Порядку;

аналіз можливості зчитування програмного забезпечення реєстратора відповідно до порядку, описаного в документації виробника;

оформлення за результатами перевірки протоколу випробувань та експертного висновку щодо відповідності моделі реєстратора розрахункових операцій фіскальним вимогам.

17. Перевірка реєстраторів проводиться відповідно до погоджених Державною податковою адміністрацією України та затверджених керівником УВЦ методик.

Перевірка спеціалізованих реєстраторів, до яких відсутні додаткові вимоги щодо реалізації фіскальних функцій, здійснюється відповідно до методики, наведеної в технічних умовах на такий реєстратор.

18. Заявник має право спостерігати за ходом проведення перевірки, для чого призначає уповноважену особу, і повідомляє про це в письмовій формі УВЦ.

Уповноважена особа Заявника має право знайомитися з графіком проведення перевірки, бути присутньою при проведенні перевірки на всіх її етапах, вести записи про результати перевірки.

Уповноважена особа Заявника не має права втручатися в хід проведення перевірки, проводити будь-які дії, які можуть вплинути на результат перевірки.

19. У разі якщо Заявник не згоден з ходом проведення чи результатами перевірки, він має право подати до УВЦ відповідну письмову заяву або оскаржити дії УВЦ у встановленому порядку. Зазначена заява розглядається УВЦ протягом двох тижнів.

20. Висновок про відповідність моделі реєстратора кожному пункту вимог повинен робитися лише на підставі об’єктивних даних результатів перевірки.

21. Об’єктивними результатами перевірки слід вважати:

дані, які під час перевірки були надруковані реєстратором на чеках, звітах та контрольній стрічці;

показники контрольно-вимірювальних приладів, що використовуються при проведенні перевірки;

показники індикаторів, які є складовими частинами реєстратора;

показники індикаторів зовнішніх пристроїв, які відповідно до експлуатаційної документації можуть працювати у складі, під управлінням чи разом із реєстратором;

запротокольована послідовність дій при проведенні перевірки реєстратора та наслідки, спричинені цими діями;

результати аналізу конструкторсько-технологічних і схемотехнічних рішень.

22. Не можуть вважатися об’єктивними:

твердження, що певна інформація не стане відомою іншим особам;

посилання на те, що алгоритм роботи, цілісність інформації в програмній, фіскальній та оперативній пам’яті реєстратора (всіх його складових частинах) забезпечується організаційними заходами при виробництві та експлуатації реєстратора;

посилання на алгоритм роботи реєстратора, прояв якого не може бути підтверджений (встановлений) об’єктивними результатами перевірки;

посилання на те, що відомості про конструкцію та алгоритми роботи реєстратора (за виключенням вихідних текстів програм), які необхідні для проведення перевірки, не можуть бути надані УВЦ у необхідному обсязі, оскільки є комерційною таємницею Заявника чи будь-якої іншої особи.

23. Під час проведення перевірки не повинні враховуватися відмови допоміжного обладнання та зовнішнього програмного забезпечення, яке використовується при проведенні перевірки, але не входить до складу реєстратора.

24. За результатами перевірки УВЦ оформляє у трьох примірниках експертний висновок (за формою, наведеною в додатку 3), та протокол випробувань, який є обов’язковим додатком до нього.

25. Протокол випробувань повинен містити дати початку і закінчення перевірки, назву моделі реєстратора, назву сфери застосування, версію внутрішнього програмного забезпечення, висновок про відповідність моделі кожному пункту фіскальних вимог та фіскальним вимогам у цілому.

Чеки та звіти, надруковані реєстраторами при проведенні перевірки, є обов’язковим додатком до протоколу випробувань.

26. Після закінчення перевірки УВЦ надсилає зазначені примірники експертного висновку разом із протоколом випробувань, комплектом документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, та супроводжувальним листом на затвердження до Державної податкової адміністрації України, яка у тижневий термін затверджує експертний висновок або надає УВЦ умотивовану відмову і повертає зазначений комплект документів до УВЦ.

27. У разі затвердження експертного висновку УВЦ видає Заявнику два його примірники, третій примірник разом із комплектом документів, наданих Заявником для проведення перевірки, та носій програмної пам’яті, зберігаються в архіві УВЦ:

до моменту виключення моделі з Державного реєстру – для моделі, включеної до зазначеного реєстру;

три роки – для моделі, не включеної до Державного реєстру.

28. У разі невідповідності моделі реєстратора фіскальним вимогам УВЦ повертає Заявнику надані зразки реєстратора для усунення виявлених недоліків.

Перевірка доопрацьованого реєстратора здійснюється у повному обсязі за умови укладання додаткового договору після подання повторної заявки та внесення необхідних змін до комплекту документів, зазначених у пункті 7.

29. У разі підтвердження відповідності моделі реєстратора фіскальним вимогам та затвердження Державною податковою адміністрацією України експертного висновку УВЦ зобов’язаний зберігати отримані від Заявника взірці реєстратора та матеріали до прийняття рішення Державною комісією.

30. У разі включення моделі до Державного реєстру УВЦ зобов’язаний передати до лабораторії контрольних зразків Державної податкової адміністрації України опломбований взірець моделі реєстратора, на якому проводились випробування, носій програмної пам’яті, комплект документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку, а також третій примірник експертного висновку та протоколу випробувань. У разі неможливості використання зразка моделі реєстратора як контрольного зразка, Заявник повинен надати інший зразок, ідентифікований УВЦ відповідно до пункту 15 цього Порядку.

31. УВЦ повинен забезпечувати конфіденційність інформації, що становить комерційну таємницю Заявника. УВЦ відповідно до чинного законодавства несе відповідальність за розголошення відомостей, які становлять комерційну таємницю Заявника.

Порядок проведення перевірки реєстраторів

органами державної податкової служби

32. Перевірка відповідності реєстраторів, що перебувають в експлуатації, конструкторсько-технологічній і програмній документації виробника та виявлення виробничих дефектів у їх конструкції або програмному забезпеченні (в тому числі не задокументованих виробником можливостей реєстратора), що спричиняють спотворення інформації про обсяг розрахункових операцій, яка заноситься до їх фіскальної пам’яті, здійснюється органами державної податкової служби відповідно до вимог законодавства.

До участі в такій перевірці можуть залучатися представники центру сервісного обслуговування, з яким суб’єкт підприємницької діяльності уклав договір на технічне обслуговування та ремонт реєстраторів.

33. Підставою для проведення органами державної податкової служби перевірки реєстратора, який перебуває в експлуатації, є:

порушення засобу контролю на реєстраторі;

виявлення факту опломбування реєстратора підробленим засобом контролю або таким, номер якого не збігається з номером, зазначеним у довідці про опломбування;

виявлення факту опломбування реєстратора засобами контролю з порушенням вимог Порядку реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги);

застосування зіпсованого реєстратора;

відсутність окремих блоків реєстратора блочної конструкції (або їх від’єднання від реєстратора);

письмове звернення споживача або суб’єкта підприємницької діяльності, що застосовує цей реєстратор.

34. Перевірка відповідності конструкції реєстратора конструкторсько-технологічній документації виробника здійснюється шляхом візуального порівняння елементів конструкції реєстратора з їх відображенням у відповідній документації.

35. Перевірка відповідності програмного забезпечення реєстратора програмній документації виробника здійснюється за допомогою верифікатора.

36. За результатами перевірки в установленому порядку складається акт.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 1

до Порядку перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій

Зразок

Керівнику уповноваженого

випробувального центру

________________________

(прізвище, ініціали)

ЗАЯВКА

на проведення перевірки реєстратора розрахункових операцій

на відповідність фіскальним вимогам

1._________________________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства-заявника, телефон)

код за ЄДРПОУ __________________________________ в особі ____________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника)

заявляє, що ________________________________________________________________________________________________________

(найменування моделі реєстратора, найменування версії програми фіскального блоку)

для застосування у сфері __________________________________________________________________________________ відповідає:

(зазначити конкретну сферу застосування реєстратора)

а) Вимогам щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для

різних сфер застосування;

б) _________________________________________________________________________________________________________________

в) _________________________________________________________________________________________________________________

і просить провести перевірку цієї моделі реєстратора на відповідність зазначеним вимогам.

2. Перевірку прошу провести в ________________________________________________________________________________________

(назва випробувальної лабораторії/центру та її адреса)

3. Заявник зобов’язується:

надати зразки реєстраторів і необхідне обладнання у термін до _________________оплатити всі витрати, пов’язані з проведенням перевірки відповідно до умов договору.

4. Додаткові відомості:

юридична адреса заявника ______________________________________________________________________________________________

банківські реквізити: ___________________________________________________________________________________________________

свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ __________________________________________________________________________________

індивідуальний податковий номер ________________________________________________________________________________________

особа для контакту ____________________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові, телефон, e-mail )

5. Наступна інформація є конфіденційною _________________________________________________________________________________

Додатки: комплект документів (відповідно до пункту 7 Порядку перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій) у 2-х примірниках на ____арк.

Керівник підприємства ____________________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2

до Порядку перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій

Зразок

РІШЕННЯ

за заявкою на проведення перевірки реєстратора

від «__»_____ 200_ р. № ______

Розглянувши заявку ____________________________________________________________________________________________________

(назва підприємства-виробника або постачальника продукції)

____________________________________________________________________________________________ від «___»__________ 200_ р.

на перевірку реєстратора ______________________________________________________________________________________________

(назва продукції, код ДКПП, код УКЗЕД для імпортної продукції)

ПОВІДОМЛЯЄМО:

1. Перевірка реєстратора буде проведена на відповідність ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

(позначення та назва нормативних документів)

2. Перевірка буде проведена в період з «___»__________ 200_ р. до «___»________ 200_ р.

______________________________________________________________________________________________________________________

(назва та адреса уповноваженого випробувального центру)

3. Роботи проводяться на підставі договору від «___»__________ 200__ р. №________.

Керівник уповноваженого

випробувального центру _________________ ___________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 3

до Порядку перевірки реєстраторів розрахункових операцій, у тому числі реєстраторів розрахункових операцій, що застосовуються для обліку та реєстрації операцій з купівлі-продажу іноземної валюти,на відповідність вимогам щодо реалізації фіскальних функцій

Зразок

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник Голови Державної

податкової адміністрації України

____________ ______________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

щодо відповідності моделі реєстратора розрахункових операцій

фіскальним вимогам

від «____» __________ 200__ р № _________

Виданий ______________________________________________________________________________________________________________

назва підприємства-виробника (постачальника), його адреса ______________________________________ код ЄДРПОУ_______________________

Цей експертний висновок посвідчує, що модель реєстратора розрахункових операцій ___________________________________________________________________

(назва моделі, версія внутрішнього програмного забезпечення)

відповідає_____________________________________________________________________________________________________________

назва нормативних документів, на відповідність яким перевірялася модель

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________

Протокол випробувань моделі ____________________________________________________________________________________________

Термін дії експертного висновку – _______ роки (відповідно до терміну дії сертифіката відповідності системи УкрСЕПРО від «____»__________200__ р. № ____________________).

Начальник управління ДПА України _______________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник уповноваженого випробувального центру _______________ ________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.